Geneza projektu

Województwo śląskie potrzebuje nowoczesnego narzędzia informatycznego integrującego różne obszary i poziomy wiedzy oraz informacje w zakresie efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi. Obecnie informacje o terenach przemysłowych oraz stanie środowiska są rozproszone, niekompletne i fragmentaryczne, a ponadto występują duże trudności w pozyskaniu miarodajnych danych, w tym m.in. o stopniu degradacji danego obszaru. Budowa narzędzia umożliwiającego pełną identyfikację miejsc problemowych oraz ocenę skuteczności podejmowanych działań środowiskowych pozwoli efektywniej wdrażać ideę zrównoważonego rozwoju w województwie śląskim.

Cele projektu
Czym będzie OPI-TPP?

OPI-TPP będzie ogólnodostępną, regionalną bazą danych, zawierającą kompleksową informację o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności, w odniesieniu do elementów środowiska, stanowiącą integralną część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP). Projektowany system będzie zintegrowanym narzędziem pozyskiwania, przetwarzania i publikowania danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych. W systemie zostaną zaimplementowane narzędzia i rozwiązania stosowane w interaktywnych geoportalach oraz serwisach łącząc funkcjonalność i efektywność dostępu do szerokiej palety informacji z wysoką wiarygodnością i aktualnością dostępnych danych. OPI-TPP zbudowana będzie w oparciu o System Informacji Geograficznej (GIS), zgodnie z założeniami Krajowego Systemu Informacji o Terenie oraz wymaganiami dyrektywy INSPIRE. Baza danych systemu dla obszaru całego województwa śląskiego zawierać będzie informacje w postaci warstw informacyjnych o terenach przemysłowych i poprzemysłowych, elementach środowiska naturalnego i ich stanie oraz dodatkowo przykłady terenów poprzemysłowych, które wtórnie zostały zagospodarowane i stanowią obszary tzw. "dobrych praktyk".

Funkcje użytkowe OPI-TPP
Korzyści będące wynikiem wdrożenia projektu
Odbiorcy Projektu

Odbiorcami (użytkownikami) OPI-TPP będą przede wszystkim jednostki samorządowe i administracji państwowej, przedsiębiorstwa branżowe, inwestorzy, instytucje życia gospodarczego, naukowego, społeczno-kulturalnego, mieszkańcy regionu.

created by guwer