26.07.2013 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr SN/535/2013

Niniejsza informacja dotyczy: wyboru Wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na organizacji spotkania związanego z promocją i upowszechnianiem wyników Projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)" wraz z warsztatami dla użytkowników systemu OPI-TPP obejmujących wprowadzanie i edytowanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, przedstawionej w zapytaniu ofertowym z dnia 19.07.2013 r. nr SN/535/2013. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert dokonano wyboru oferty złożonej przez:
Firmę Hotele Diament S.A., 41-800 Zabrze, ul. Cisowa 4

Oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym nr SN/535/2013 i jest najkorzystniejsza finansowo.

18.07.2013 Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2013 r. o nr SN/510/2013 unieważnione

Szanowni Państwo, zapytanie ofertowe o nr SN/510/2013 z dnia 12.07.2013 r. zostało unieważnione.

W załączniku znajduje się nowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym z dnia 19.07.2013r. o nr SN/535/2013.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 26 lipca 2013 roku do godziny 10.00 na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
fax: 32 259 21 54
Kontakt:
Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: amathea@gig.eu

12.07.2013 Zapytanie ofertowe o nr SN/485/2013 z dnia 04.07.2013 r. unieważnione

Szanowni Państwo, zapytanie ofertowe o nr SN/485/2013 z dnia 04.07.2013 r. zostało unieważnione.

W załączniku znajduje się nowe zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym z dnia 12.07.2013r. o nr SN/510/2013.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 16 lipca 2013 roku do godziny 15.00 na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

04.07.2013 Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na organizacji spotkania związanego z promocją i upowszechnianiem wyników Projektu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) wraz z warsztatami dla użytkowników systemu OPI-TPP obejmujących wprowadzanie i edytowanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

W załączniku znajduje się zapytanie ofertowe zawierające szczegółowy opis zamówienia oraz formularz ofertowy. Ofertę należy złożyć do dnia 12 lipca 2013 roku na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
fax: 32 259 21 54
Kontakt:
Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: amathea@gig.eu

14.06.2013 Prace nad budową systemu OPI-TPP zakończone

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, że prace nad budową systemu OPI-TPP zostały zakończone.

System dostępny się na stronie:
http://portal.opitpp.gig.eu/cms/

Zachęcamy Państwa do korzystania z Ogólnodostępnej Platformy Informacji Przestrzennej "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" Sugestie i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu prosimy kierować na adres rsip@gig.eu, a w przypadku stwierdzenia błędów w działaniu można skorzystać z odpowiedniego formularza zgłoszeniowego.

04.06.2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Szanowni Państwo

Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie zasad funkcjonowania i narzędzi na potrzeby zarządzania systemem OPI-TPP

Zakup jest realizowany z projektu: Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP), realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa i Województwo Śląskie w ramach umowy partnerskiej, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.gig.eu/pl/a158/Aktualne_przetargi.html

Zapraszamy do składania ofert!

06.12.2012 Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemu OPI-TPP!

Serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie w zakresie obsługi systemu OPI-TPP, praktycznego wykorzystania jego funkcjonalności oraz w zakresie wprowadzania i edycji danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Będzinie.
Szczegóły znajdują się w załączniku.

14.11.2012 Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemu OPI-TPP!

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie obsługi systemu OPI-TPP, praktycznego wykorzystania jego funkcjonalności oraz w zakresie wprowadzania i edycji danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych.

Szkolenie odbędzie się 27 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Szczegóły znajdują się w załączniku.

15.10.2012 Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na sprzedaż Numerycznego Modelu Terenu w postaci cyfrowej (wektor) w skali 1 : 10 000 dla terenu województwa śląskiego. Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załącznikach.

Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 22.10.2012r. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
fax: 32 259 21 54

Osoby kontaktowe:
Paweł Łabaj, tel. 32 259 24 61, e-mail: rsip@gig.eu / plabaj@gig.eu
Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: rsip@gig.eu / amathea@gig.eu

10.10.2012 Planowane szkolenia warsztatowe

W okresie 12.11.2012 - 21.11.2012 dla użytkowników systemu OPI-TPP zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń - spotkań warsztatowych, podczas których prezentowany i omawiany "krok po kroku" będzie system OPI-TPP. Celem planowanych szkoleń jest omówienie wszelkich zagadnień związanych z obsługą systemu. Dodatkowo na warsztatach dowiedzą się Państwo jak w prosty i przyjemny sposób korzystać z zaawansowanych funkcjonalności portalu.

Szkolenia odbędą się w poszczególnych subregionach naszego województwa, w Głównym Instytucie Górnictwa jak również nie wykluczamy możliwości przyjazdu do zainteresowanej Gminy. Szczegółowe informacje dotyczące terminów oraz programu zajęć zostaną opublikowane wkrótce. Ponieważ harmonogram szkoleń jest zależny od ilości chętnych osób już dzisiaj prosimy o wstępne zgłaszanie się wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy.

Osoba kontaktowa: Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: rsip@gig.eu

17.09.2012 Zapraszamy na konferencję

W dniach 2-4 października 2012 w Ustroniu odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH połączona z III Międzynarodową Konferencją Sieci CABERNET "Zarządzanie Terenami Miejskimi".
Celem konferencji będzie prezentacja osiągnięć i wyników prac naukowo-badawczych, praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych wspierających zrównoważony rozwój terenów zdegradowanych.
Jednym z tematów omawianych na Konferencji będzie budowany przez Główny Instytut Górnictwa system OPI-TPP! Więcej informacji oraz program konferencji na stronie: http://www.ietu.katowice.pl/aktual/ustron_2012/index.htm

17.08.2012 Kolejna "setka" przekroczona

Z przyjemnością informujemy, że baza danych systemu OPI-TPP o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych przekroczyła w tym miesiącu 900 rekordów. Cieszymy się, że udało się nam wywołać szerokie zainteresowanie Projektem i systemem informatycznym, przyczyniając się do szerszego dostępu do informacji o problemach środowiskowych w województwie. Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szansę na polepszenie warunków życia mieszkańców naszego regionu.

27.07.2011 Zachęcamy do testowania systemu OPI-TPP

Testowa wersja portalu OPI-TPP, odtwarzająca pełny zakres funkcjonalności systemu dostępna jest pod adresem: http://portal.opitpp.gig.eu/imap. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwagi odnośnie funkcjonowania systemu drogą elektroniczną: rsip@gig.eu Uwagi do prototypu można zgłaszać do końca listopada 2012r.

05.06.2012 Ponad 800 terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w bazie OPI-TPP

Informujemy, że baza danych systemu OPI-TPP o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych przekroczyła w tym miesiącu 800 rekordów. Wierzymy, że dzięki Państwu zaangażowaniu uda się nam skatalogować większość poprzemysłowych i zdegradowanych terenów zlokalizowanych w naszym województwie.

23.05.2012 Zaproszenie na sympozjum

Zapraszamy na VIII Ogólnopolskie Sympozjum "Krakowskie Spotkania z INSPIRE", które odbędzie się w dniach 24-25 maja 2012 roku i którego patronat objął Główny Geodeta Kraju.

Tematyka konferencji będzie dotyczyć roli rejestrów publicznych w infrastrukturze informacji przestrzennej.
W dniu 25 maja zaprezentowane zostanie "Wykorzystanie BDOT w systemie Ogólnodostępna Platforma Informacji - Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane, jako integralna część Regionalnego Systemu informacji Przestrzennej (RSIP)"

Więcej informacji o sympozjum można znaleźć na stronie www.spotkania-inspire.krakow.pl

Zachęcamy do udziału!

23.05.2012 Zaproszenie do składania ofert!

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych Opracowaniem informacji o 60 terenach poprzemysłowych i zdegradowanych wraz z wypełnieniem formularza eTPP w ramach budowy bazy danych terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, realizowanej w projekcie pn. "Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)" dla obszaru subregionu północnego i zachodniego województwa śląskiego.

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załącznikach.

Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 28.05.2012r. do godz. 12.00.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Osoby kontaktowe:

03.04.2012 "Trudno tchnąć życie w tereny poprzemysłowe" - wywiad dla portalu wnp.pl

O terenach poprzemysłowych, ich rewitalizacji, mechanizmach instytucjonalnych i prawnych w rozmowie z portalem wnp.pl opowiada dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Pan Jerzy Ziora.

Zapis rozmowy dostępny jest pod poniższym linkiem. Serdecznie zapraszamy.
"Trudno tchnąć życie w tereny poprzemysłowe"

15.03.2012 Mamy już 700 terenów!

Miło nam poinformować, że baza danych systemu OPI-TPP o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych przekroczyła 700 rekordów (obiektów). Utwierdza nas to w przekonaniu o zasadności istnienia bazy, zarówno z punktu widzenia samorządów oczekujących procesów rewitalizacyjnych, jak również w kontekście oferty inwestycyjnej oraz jej roli w rozwoju gospodarczym regionu.

13.02.2012 Dołącz do nas!

Nasza oferta współpracy w tworzeniu bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych skierowana do instytucji, agencji oraz wszelkich podmiotów posiadających informację o terenach możliwych do zagospodarowania spotkała się z zainteresowaniem. Wśród podmiotów korzystających z oferty i możliwości systemu OPI-TPP oraz bazy danych znalazły się m.in. Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz "OPERATOR ARP" Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie (spółka Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.).

15.12.2011 Rozszerzamy dostęp do bazy danych

Zgodnie z założeniami Projektu w zakresie rozbudowy bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych w regionie, rozszerzamy do niej dostęp (w zakresie wprowadzania i edycji terenów) zainteresowanym instytucjom i podmiotom będących dysponentami takich terenów, których celem jest wspieranie przywracania ich do obrotu gospodarczego.

Ofertę indywidualną skierowaliśmy do parków i inkubatorów technologicznych, a także agencji, które posiadają informację o terenach możliwych do zagospodarowania oraz których działalność opiera się m.in. na udostępnieniu infrastruktury niezbędnej do uruchomienia i rozwoju firm.

Dostęp do bazy odbywać się będzie na zasadach jak dotychczas, poprzez elektroniczny formularz eTPP.
Po zgłoszeniu uczestnictwa w Projekcie (wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy z Biurem Projektu) przekazujemy Państwu wszelkie niezbędne informacje wymagane do uruchomienia formularza, zapewniając jednocześnie kompleksową pomoc podczas jego wypełniania i wprowadzania danych o terenach.

07.11.2011 Trwają prace nad przygotowaniem prototypu systemu OPI-TPP

Z końcem listopada br. zostanie uruchomiony prototyp portalu OPI-TPP odtwarzający pełny zakres funkcjonalności systemu. W celu weryfikacji poprawności oraz sprawdzenia czy spełnia wymagania użytkowników, prototyp systemu zostanie udostępniony za pośrednictwem stron www. Podczas trwania fazy testów będą Państwo mieć okazję do zapoznania się z działaniem i obsługą portalu, jak również do zgłaszania wszelkich uwag oraz poprawek, które zostaną szczegółowo przeanalizowane i uwzględnione podczas wdrażania finalnego produktu.
Szczegółowe informacje w tym zakresie już wkrótce.

06.10.2011 Rozpoczęcie III etapu prac nad tworzeniem bazy danych

Informujemy, że rozpoczynamy kolejny etap prac nad tworzeniem bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych za pomocą elektronicznego formularza eTPP. Mając na uwadze skalę oraz znaczenie problematyki tego typu terenów dla rozwoju poszczególnych gmin jak i regionu, w tym etapie realizacji projektu prosimy o dalsze uzupełnienie bazy o zdegradowane tereny o różnym charakterze, w tym: zdegradowaną tkankę miejską, puste hale i magazyny, obiekty infrastruktury przemysłowej, kolejowej i inne, które wykazują przesłanki do ponownego włączenia ich do obiegu gospodarczego. Zaliczamy do nich również tereny przewidziane do rewitalizacji i rekultywacji ujęte w planach i programach miejskich (np. Lokalnych Programach Rewitalizacji).

Jednocześnie serdecznie dziękujemy za dotychczasowe, aktywne uczestnictwo w projekcie, w wyniku którego baza danych zawiera obecnie szczegółowe informacje o 512 terenach poprzemysłowych i zdegradowanych w woj. śląskim.

08.08.2011 Przygotowano projekt techniczny systemu OPI-TPP

W dniu 5 sierpnia 2011r. zostały zakończone prace nad dokumentacją projektową pn. "Opracowanie projektu technicznego systemu OPI-TPP". Dokument powstał w wyniku realizacji Zadania 1 zamówienia: Kontrakt nr 3 - Budowa systemu informatycznego OPI-TPP w ramach Projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP). Dokument wyznacza kierunek budowy systemu i stosowanych w nim rozwiązań oraz harmonogram prac projektowo-wdrożeniowych, które będą realizowane w kolejnych etapach związanych z uruchomianiem portalu.

31.05.2011 Zaproszenie do składania ofert!

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac związanych ze Świadczeniem asysty technicznej związanej z budową systemu informatycznego OPI-TPP w ramach Projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane", jako integralna część "Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)".

Szczegóły zapytania wraz z formularzem ofertowym znajdują się w załącznikach.

Prosimy o przedstawienie oferty do dnia 08.06.2011 roku.
Ofertę można złożyć drogą elektroniczną, faxem, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Zakład Ochrony Wód
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
fax: 32 259 21 54

Osoby kontaktowe:
Paweł Zawartka, tel. 32 259 27 02, e-mail: rsip@gig.eu
Anna Mathea, tel. 32 259 24 87, e-mail: rsip@gig.eu

23.05.2011 Rozpoczęcie II etapu prac nad tworzeniem bazy danych

W dniu 20.05.2011r. zakończył się I etap prac nad tworzeniem bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych za pomocą elektronicznego formularza eTPP. Wprowadzone dotychczas informacje dla kilkuset terenów zostaną umieszczone w głównej bazie danych systemu OPI-TPP stając się źródłem informacji na temat możliwości ponownego ich wykorzystania (w tym rozwijania nowych firm i przedsięwzięć wraz z tworzeniem nowych miejsc pracy) w Waszych Gminach.

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w projekcie. Informacje na temat udziału oraz stopnia zaawansowania poszczególnych JST w pracach nad tworzeniem bazy danych można znaleźć w zakładce Aktywność gmin

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że część JST, które do tej pory nie przystąpiły do współpracy zdecyduje się na udział w kompletowaniu danych i współtworzenie regionalnego systemu informacji przestrzennej.

Ponieważ zależy nam pełnej informacji, które tereny w skali województwa obecnie niewykorzystywane a mające potencjał mogą być ponownie wykorzystane i zagospodarowane, uruchamiamy kolejny, II etap, w którym umożliwiamy dostęp do bazy i formularza eTPP jednostkom nadal wprowadzającym dane oraz tym, które dołączą do takich działań.

16.05.2011 Wybrano Wykonawcę systemu OPI-TPP

W dniu 13 maja 2011r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu OPI-TPP został wybrany Wykonawca - konsorcjum Gispartner Sp. z .o.o. i ESRI Polska Sp. z o.o.
Przewidywany termin zakończenia prac związanych z budową i wdrożeniem systemu planowany jest na sierpień 2012r.

01.04.2011 Postęp prac nad bazą danych z wykorzystaniem elektronicznego formularza eTPP

Z dniem dzisiejszym udostępniamy mapę przedstawiającą udział oraz stopień zaawansowania poszczególnych JST w pracach nad tworzeniem bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych z wykorzystaniem elektronicznego formularza eTPP.

Mapa dostępna jest w zakładce Aktywność gmin i będzie aktualizowana w cyklu tygodniowym.

Liczymy na dalszą aktywność w kompletowaniu danych a zwłaszcza na uczestnictwo oraz zaangażowanie się tych gmin, które do tej pory nie zgłosiły żadnych terenów poprzemysłowych lub zdegradowanych. Przypominamy, że stały dostęp do bazy, edycję danych oraz ich aktualizację umożliwia elektroniczny formularz eTPP. Wszelkie niezbędne informacje na temat udziału w projekcie OPI-TPP można uzyskać kontaktując się z Biurem Kierownika Projektu rsip@gig.eu lub pod numerami telefonu: 32-259-24-87, 32-259-24-19, 32-259-24-54.

14.02.2011 Baner projektu

Informujemy, że w dziale O projekcie dostępny jest do pobrania baner projektu.
Zachęcamy do pobrania i umieszczenia banera na swoich stronach.

15.12.2010 Proces e-ankietyzacji rozpoczęty

Informujemy, że od dnia dzisiejszego dostępny jest formularz eTPP (system e-ankietyzacji terenów poprzemysłowych), umożliwiający interaktywne wprowadzanie oraz aktualizację opisu terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Formularz zawiera kilkadziesiąt pytań, pogrupowanych w zakładkach, na których odpowiedzi udzielane są w sposób opisowy lub za pomocą pól wyboru. Wprowadzane do formularza informacje, począwszy od dnia dzisiejszego, będą archiwizowane w głównej bazie danych systemu OPI-TPP.

W celu otrzymania danych (login, hasło) niezbędnych do uruchomienia formularza wymagany jest kontakt z Biurem Kierownika Projektu (e-mail: rsip@gig.eu). Formularz dostępny jest w zakładce formularz eTPP (powyżej). Przed przystąpieniem do jego wypełniania należy zapoznać się z instrukcją: Ogólne zasady wypełniania formularza eTPP.

08.11.2010 Testowanie formularza e-TPP zakończone

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w testowaniu systemu e-ankietyzacji terenów poprzemysłowych przy pomocy formularza eTPP. Państwa opinie i sugestie dotyczące funkcjonalności formularza eTPP pozwoliły wypracować jego finalną wersję, która z pewnością spełni Państwa oczekiwania.

Państwa uwagi potwierdziły również zasadność budowy systemu OPI-TPP, który będzie skutecznym narzędziem umożliwiającym zarządzanie przestrzenią i zasobami środowiska w naszym regionie oraz poprawiającym szeroki, bezpłatny dostęp do danych przestrzennych.

Jednocześnie informujemy, że wkrótce uruchomiona zostanie właściwa procedura wypełniania formularza eTPP. Wprowadzane przez Państwa informacje będą zasilać główną hurtownie bazy danych, natomiast w kolejnym etapie, po stworzeniu platformy informacyjnej, staną się podstawową warstwą informacyjną portalu OPI-TPP. Szczegóły wkrótce.

Liczymy na Państwa dalsze zaangażowanie w kreowaniu przyszłości naszego regionu!

18.10.2010 Formularz eTPP już działa!

Informujemy, że dzisiaj uruchomiona została testowa wersja systemu e-ankietyzacji terenów poprzemysłowych w postaci formularza eTPP. W celu otrzymania danych (login, hasło) niezbędnych do uruchomienia formularza wymagany jest kontakt z Biurem Kierownika Projektu (e-mail: rsip@gig.eu).
Testowa wersja formularza dostępna jest w zakładce formularz eTPP (powyżej). Przed przystąpieniem do jego wypełniania należy zapoznać się z instrukcją: Ogólne zasady wypełniania formularza eTPP.

Formularz w wersji testowej będzie dostępny do dnia 05.11.2010r. Przedmiotem testowania jest potwierdzenie zarówno funkcjonalności systemu jak i ocena jego użyteczności. Stąd też wprowadzone na etapie testowania dane nie zostaną zachowane w bazie danych.
Zapraszamy do udziału w testowaniu!

13.10.2010 Testowa wersja systemu e-ankietyzacji

Informujemy, że począwszy od 18.10.2010 r. uruchomiona zostanie testowa wersja systemu e-ankietyzacji terenów poprzemysłowych. Przygotowany formularz stanowi integralną część budowanego systemu OPI-TPP i umożliwia interaktywne wprowadzanie oraz aktualizację opisu terenów poprzemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego.

Zachęcamy przyszłych użytkowników systemu, a na tym etapie w szczególności jednostki samorządów terytorialnych, do uczestnictwa w procesie testowania internetowego formularza. Aby wziąć udział w procesie testowania należy przesłać krótką wiadomość tekstową na adres: rsip@gig.eu, zgłaszając swój udział. W odpowiedzi otrzymają Państwo niezbędne informacje do zalogowania wraz z przejrzystą instrukcją wypełniania formularza. Szacowany czas testowania systemu e-ankietyzacji to ok. 2 tygodnie.

Zapraszamy do udziału w testowaniu, wszelkie wskazówki, sugestie i uwagi będą służyły doskonaleniu systemu i dostosowaniu go do Państwa preferencji. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiej formie współpracy OPI-TPP będzie skutecznym narzędziem zarządzania przestrzenią i zasobami środowiska wspomagającym osiąganie celów strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym regionie.

31.05.2010 Zaproszenie do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego na spotkania o charakterze seminaryjno-warsztatowym

Projekt jest dedykowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego zarówno posiadających własne systemy informacji przestrzennych jak i planujących ich wdrożenie. W tym celu zaplanowano cykl seminariów warsztatowych, na których prezentowane będą założenia projektu jak i omówione zostaną zagadnienia problemowe związane z efektywnym zarządzaniem przestrzenią ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych, zdegradowanych i wyłączonych z użytkowania na skutek cyklicznych procesów gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy zatem do wzięcia udziału w seminarium warsztatowym w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie, zgodnie z Planem seminariów warsztatowych. Państwa udział w realizacji projektu stanowić będzie wartościowy wkład w proces tworzenia użytecznego narzędzia, które umożliwi nowoczesne zarządzanie terenami w regionie. Prosimy również Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety, która umożliwi nam dokonanie wstępnej identyfikacji funkcjonujących systemów miejskich i instytucjonalnych w województwie oraz przeglądu Państwa oczekiwań jako przyszłych użytkowników planowanego systemu w zakresie jego funkcjonalności i użyteczności. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie w dogodnej przez Państwa formie udziału w warsztatach, korzystając z załączonego formularza.

Organizatorami cyklu spotkań o charakterze seminaryjno-warsztatowym są: Główny Instytut Górnictwa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego a ponadto Urząd Miasta Częstochowy i Urząd Miasta Rybnika.

Do pobrania:
created by guwer